Какво е Психологическа онлайн оценка

”Giunti Testing” е онлайн система, която “Giunti Psychometrics” предоставя на разположение на специалистите и на предприятията, за да задоволи всички изисквания за психологическа оценка.

Проектирана е за използване изцяло чрез интернет, Giunti Testing позволява попълването и определянето на точките на тестовете от онлайн каталога, генерирането на отчети и архивирането на данни, във всеки един момент и от всеки компютър, свързан към интернет.

Компютъризираният тестов модел ви позволява да добавяте нови функции към традиционните предимства по отношение на скоростта и точността на процедурите, наличието на графични профили и описателни отчети, удобство и рационалност при съхранението на данни:

Гаранциите на Giunti Testing

Giunti Testing може да се използва само от квалифицирани специалисти за употребата на тестовете, след регистрация и лична декларация за притежаваните професионални документи.

Giunti Psychometrics гарантира на специалиста и на неговите потребители коректността на процедурите за оценяване и генерирането на докладите на Giunti Testing и актуализирането на нормите до най-новата версия.

Личните данни и резултатите от проведените тестове се обработват от Giunti Testing в абсолютно конфиденциална форма, за да се гарантира пълното спазване на неприкосновеността на личните данни на заинтересованото лице в съответствие с действащото законодателство.

Комуникацията със сървъра става по защитен канал https.